Nghị định số 130/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 20/12/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 20/12/2020

Bài viết liên quan